iso-PV a AGH-PV - Hlídač izolace pro aplikace s vysokou svod. kapacitou

Hlídač izolačních stavů s vazebným členem pro solární aplikace a aplikace s vysokou hodnotou svodové kapacity

Monitoruje izolační odpor v AC, DC a AC+DC IT sítích s hodnotou napětí AC,3(N)AC 0...793 V a DC 0...1 100 V a hodnotou svodové kapacity do 2 000 μF.

Vladimír Frič - MEDICS
Tel.: +420 725 018 162
Ing. Ivan Ryba - INDUSTRY
Tel.: +420 775 784 852
VariantaNázev / popisCena bez DPHCena s DPHObjednat
iso-PV-327+AGH-PViso-PV-327+AGH-PV - Hlídač izolačního stavu

Obj. číslo: B91065132W

ks
Un 3AC/AC 0...793V / DC 0...1100V
Us DC 19,2...72V
R 0,2k...100kOhm / 0,2k...100kOhm
CEmax: 2000mikroF
Sběrnice BMS, výstup 0/4...20mA, režim STANDBY, historie událostí
iso-PV-335+AGH-PViso-PV-335+AGH-PV - Hlídač izolačního stavu

Obj. číslo: B91065133W

ks
Un 3AC/AC 0...793V / DC 0...1100V
Us AC 88...264V / DC 77...286V
R 0,2k...100kOhm / 0,2k...100kOhm
CEmax: 2000mikroF
Sběrnice BMS, výstup 0/4...20mA, režim STANDBY, historie událostí
 • Napěťový rozsah
  AC, AC+DC 0...793 V, DC 0...1 100 V
 • Kmitočtový rozsah
  DC, 10...460 Hz
 • Nastavitelný měřicí princip AMPPLUS automaticky přizpůsobuje měřicí napětí
  podmínkám systému až do svodové kapacity 2 000 µF  (viz přiložený katalogový list)
 • Dvě nastavitelné hodnoty reakce v rozsahu
  0,2 kΩ...100 kΩ  (ALARM 1 a ALALRM 2)
 • Dvouřádkový posvětlený LC displej 2×16 znaků
 • Autotest, interní a externí test tlačítko
 • Indikace chybného připojení L+ a L-, PE a vlastní interní chyba přístroje
 • Dvě přepínací relé nastavitelné na N/O nebo N/C režim
 • Výstup 0/4...20 mA k externímu kΩ metru

Popis výrobku

Přístroj ISOMETER® iso-PV monitoruje izolační odpor ve výkonových střídavých AC, stejnosměrných DC popř. kombinovaných AC+DC IT sítích s jmenovitou hodnotou AC, AC+DC 0…793 V resp. DC 0…1100 V. Přístroj je speciálně určen pro aplikace s vysokou hodnotou rozptylové kapacity a sítě obsahující střídače, frekvenční měniče popř. stejnosměrné obvody. Tyto vlastnosti mají především solární IT sítě a fotovoltaické aplikace. Kvůli své velké rozloze dosahují vysoké hodnoty rozptylové kapacity a dochází v nich k častému kolísání napětí.
Patentovaný princip měření AMP PLUS je speciálně přizpůsoben a nastaven pro měření v těchto aplikacích a za těchto podmínek.
Přístroj je určen pouze s použitím vazebného členů AGH-PV. Umožňuje monitorovat i několik navzájem pospojovaných IT sítí a vzhledem k oddělenému napájecímu napětí může monitorovat i sítě, které nejsou pod napětím.

Aplikace

 • 1 a 3 fázové IT sítě, AC, AC/DC 0…793 V nebo DC 0…1 100 V
 • Hodnoty reakce v rozsahu 0,2 kΩ…100 kΩ
 • Solární aplikace se střídači a frekvenčními měniči
 • Solární aplikace s vysokou hodnotou svodové kapacity až do 2 000 µF
 • Solární aplikace s vysokými, ale pomalými výkyvy napětí
 • Pospojováné IT sítě s automaticky řízeným přepínáním

Základní funkce

Jestliže izolační odpor mezi vodiči a zemí klesne pod hodnotu reakce, sepne ALARM relé a ALARM LED se rozsvítí. Dvě samostatně nastavitelné hodnoty reakce a dvě samostatná ALARM relé umožňují indikovat jak hlavní ALARM tak předALAM.Aktuálně měřená hodnota izolačního odporu je zobrazována na dvouřádkovém podsvětleném displeji nebo na externě připojeném měřicím přístroji. Informace o poruše mohou být ukládány do paměti.
Jakmile izolační odpor vzroste nad nastavenou úroveň (tj. hodnotu reakce + hysterezi), relé se přepnou do výchozího stavu. Pokud však byla před tím aktivována paměť poruchy, zůstávají ALARM relé ve stavu ALARM až do té doby, dokud nezmáčknete tlačítko RESET nebo dokud není odpojeno napájecí napětí.
Pomocí tlačítka TEST lze ověřit funkčnost přístroje. Tlačítko INFO slouží k zobrazení doplňkových informací např. nastavení prahových hodnot reakce nebo svodové kapacity sítě.
Připojení přístroje jako i funkce přístroje jsou nepřetržitě monitorovány. Parametry přístroje je možné nastavit pomocí funkčních tlačítek na čelním panelu.
Metoda AMP PLUS (patent firmy Bender) využívá pro měření specifické pulzní napětí řízené mikroprocesorem, jehož velikost se automaticky přizpůsobuje podmínkám monitorované sítě. Mikroprocesor přitom dokáže rozlišit a vyhodnotit proměnné způsobené rozptylovým proudem vyvolaným interferencí v monitorované síti a proměnnou měřicího signálu, která je úměrná ohmickému izolačnímu odporu.

Další funkce

 • Galvanicky oddělené rozhraní RS 485 s protokolem BMS
 • Výstup pouze 0(4)…20 mA
 • Režim STANDBY umožňující vzájemné připojení/odpojení hlídačů iso-PV + AGH-PV
  v propojených IT sítích také pomocí sběrnice
 • Historie událostí (paměť na 99 hlášení společně s dnem a hodinou)AC, DC nebo AC/DC rozvodné sítě

Připojení přístroje

Kabelové propojení mezi isoPV a AGH-PV nesmí být delší než 0,5 m.
Svorky A1/+ a A2/- musí být připojeny na napájecí napětí podle IEC 60364-4-43, tzn. že připojení musí být chráněno proti zkratu pomocí ochranného zařízení, doporučena je pojistka 6 A.
Externí TEST tlačítko nebo externí RESET tlačítko může být připojeno pouze k jednomu ISOMETER®u. Paralelní připojení několika TEST a RESET vstupů pro společné ISOMETER® testování není povoleno.

Připojení přístroje k monitorované síti (svorky L1/+, L2/-), k zemnímu vodiči PE (svorky KE/PE) a propojení s vazebním členem AGH-PV je jednak kontrolováno periodicky v intervalu podle nastavení a jednak při každém stisknutí tlačítka TEST, pokud je k přístroji připojeno napájecí napětí. Případné zjištění poruchy je signalizováno na přístroji pomocí LED, LCD a relé, a také externě na sběrnici RS-485 / BMS.

Po odstranění poruchy se stav signalizace vrátí do původního stavu a to buď automaticky, nebo stisknutím tlačítka RESET.

ISOMETER® isoPV lze odpojit od IT sítě a nastavit do režimu STANDBY přemostěním vstupních svorek F1/F2. Tato funkce umožňuje selektivně odpojovat jednotlivé isoPV prostřednictvím pomocných kontaktů příslušného přepínače tak, aby bylo zajištěno, že v každém galvanicky připojeném IT systému je aktivní vždy jen jeden ISOMETR®.

Princip měření

Hlidač izolace ISOMETER® isoPV využívá AMP PLUS a DC měřící metody:

DC = standardní metoda vhodná pro čistě střídavé AC sítě  
AMP = standardní metoda vhodná pro AC/DC sítě s měniče s frekvencí f > 10 Hz  
AMP2 = optimalizovaná metoda vhodná pro AC/DC sítě s měniči s frekvencí f < 10 Hz  
AMP3 = optimalizovaná metoda vhodná pro fotovoltaické aplikace s panely typu 'crystalline cells' nebo pro AC/DC sítě s měniči s frekvencí f < 1 Hz  
AMP4 = optimalizovaná metoda vhodná pro fotovoltaické aplikace s panely typu 'thin-layer cells'  

Normy

ISOMETER® isoPV425 s vazebným člen AGH420 odpovídá požadavkům:

 • ČSN EN 61557-8
 • STN EN 61557-8
 • DIN EN 61557-8
 • EN 61557-8
 • IEC 61557-8
 • ASTM F 1669M-96

Technické údaje isoPV

Izolace dle IEC 60664-1
Jmenovité izolační napětí AC 250 V
Jmenovité pulzní zkušební napětí 6 kV
Ochranné oddělení (zvýšená izolace) mezi (A1/+,A2/-) - (11,12,14,21,22,24) - (AK1,AK2,KE,PE,T1,T2,R1,R2,F1,F2,M+,M-,A,B)
Test dielektrika podle IEC61010-1 3 536 V
Jmenovité izolační napětí AC 250 V
Jmenovité pulzní zkušební napětí 4 kV
Ochranné oddělení (zvýšená izolace) mezi (11,12,14) - (21,22,24)
Test dielektrika podle IEC61010-1 2 210 V
Parametry napájení
isoPV-335:  
Jmenovité napájecí napětí US AC 88...264 V
Jmenovitý kmitočet napájecího napětí fs 42...460 Hz
Vlastní spotřeba max. ≤ 21,5 VA
Vlastní spotřeba max. DC 77...286 V
Vlastní spotřeba max. ≤ 5,5 VA
isoPV-327  
Jmenovité napájecí napětí US DC 19,2...72 V
Vlastní spotřeba max. ≤ 6,0 VA
Parametry monitorované IT sítě
Měřící napětí Um (špičková hodnota) ± 50 V
Měřící proud Im (RF = 0 Ω) ≤ 1,5 mA
Vnitřní DC odpor Ri ≥ 35 kΩ
Impedance Zi při 50 Hz ≥ 35 kΩ
Přípustné cizí DC napětí Ufg ≤ DC 1100 V
Max. rozptylová kapacita sítě Ce ≤ 2000 µF
Parametry monitorované IT sítě
Jmenovité napětí sítě Un dle AGH-PV
Jmenovitý kmitočet fn dle AGH-PV
Hodnoty reakce
Jmenovitá hodnota reakce Ran1 0,2...100 kΩ
Tovární nastavení Ran1 (ALARM 1) 4 kΩ
Jmenovitá hodnota reakce Ran2 0,2...100 kΩ
Tovární nastavení Ran2 (ALARM 2) 1 kΩ
Relativní nejistota (7 kΩ...100 kΩ) ± 15 %
Relativní nejistota (0,2 kΩ...7 kΩ) ± 1 kΩ
Hystereze 25 %, min. 1 kΩ
Doba odezvy tan závisí na nastavené měřící metodě a rozptylové kapacitě sítě
Výstupy/Vstupy
TEST / RESET tlačítko interní/externí
Délka kabelu externího TEST/RESET tlačítka  ≤ 10 m
Proudový výstup 0/4...20  mA (≤ 500 Ω)
Přesnost proudového výstupu, vztaženo k indikované hodnotě (1 kΩ...100 kΩ) ± 15 %, min. ± 1 kΩ
Zobrazení, paměť
Zobrazení Dvouřádkový displej
Znaky (číslice / výška) 20x 16 / 4 mm
Rozsah zobrazení 0,2 kΩ...1 MΩ
Pracovní nejistota ± 5 %, ± 1 kΩ
Komunikační rozhraní
Rozhraní / protokol RS485 / BMS
Připojení svorky A/B
Délka kabelu ≤ 1 200 m
Doporučený kabel J-Y(St)Y 2×2×0,6
Zakončovací odpor 120 Ω (0,5 W)
Adresa zařízení, BMS sběrnice 1...30 (3)
Spínací obvody
Spínací prvky 2 × relé s 1 spínacím kontaktem
Pracovní režim N/C nebo N/O (od výrobce nastaveno N/O)
Minimální zátěž kontaktu 1 mA při AC/DC ≥ 10 V
Všeobecná data
Prostředí / EMC  
 EMC není vhodné pro  domácnosti a malé společnosti
Pracovní teplota okolí -25...70 °C
Připojení  
Typ připojení vodičů šroubové svorky
Připojení, pevný/pružný 0,2...4 mm2 / 0,2...2,5 mm2
Připojení, pružný s dutinkou 0,25...2,5 mm2
Utahovací moment 0,5 Nm
Rozměry vodičů (AWG) 24...12
Délka kabelu mezi isoPV a AGH-PV ≤ 0,5 m
Ostatní  
Pracovní režim trvalý provoz
Montáž orientovat podle displeje
Vzdálenost od sousedních zařízení ≥ 30 mm
Stupeň krytí, vnitřní součásti (DIN EN 60529) IP 30
Stupeň krytí, svorky (DIN EN 60529) IP 20
Samozhášivost UL94V-0
Rychlá montáž na DIN lištu DIN EN 60715 / IEC 60715
Uchycení pomocí šroubů 2×M4 s montážní svorkou
Hmotnost < 510 g
Pouzdro X112, bezhalogenové

Rozměry pouzdra XM112

Rozměry pouzdra XM112

Technické údaje AGH-PV

Izolace dle IEC 60664-1 / IEC 60664-3
Jmenovité izolační napětí AC 800 V
Jmenovité pulzní zkušební napětí 8,0 kV
stupeň znečištění 3
Napěťový rozsah
Jmenovité napětí sítě Un DC 0...1 100 V, AC, 3(N)AC 0...793 V
Jmenovitý kmitočet fn DC, 10...460 Hz
Max. AC napětí v kmitočtovém pásmu 0,1...10 Hz U~max = 110V/Hz*fn
Prostředí / EMC
EMC IEC61326-2-4
Pracovní teplota -25...65 °C
Připojení
Připojení šroubové svorky
Připojení, pevný/pružný 0,2...4 mm2 / 0,2...2,5 mm2
Připojení, pružný s dutinkou 0,25...2,5 mm2
Utahovací moment 0,5 Nm
Rozměry vodičů (AWG) 24...12
Délka kabelu mezi isoPV a AGH-PV ≤ 0,5 m
Všeobecná data
Pracovní režim trvalý provoz
Montáž chladící otvory musí být ventilovány vertikálně
Vzdálenost od sousedních zařízení ≥ 30 mm
Stupeň krytí, vnitřní součásti (DIN EN 60529) IP 30
Stupeň krytí, svorky (DIN EN 60529) IP 20
Samozhášivost UL94V-0
Rychlá montáž na DIN lištu dle DIN EN 60715 / IEC 60715
Uchycení pomocí šroubů 2×M4 s montážní svorkou
Hmotnost ≤ 230 g
Pouzdro X200, bezhalogenové

Rozměry pouzdra X200

Rozměry pouzdra X200
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace