Elektrozařízení

Elektrozařízení s ukončenou životností

Záleží nám ekologii, nechceme, aby elektrozařízení či baterie končily na skládkách nebo v komunálním odpadu. Elektrozařízení obsahují řadu nebezpečných látek, které poškozují životní prostředí a lidské zdraví. Recyklací lze navíc řadu vzácných materiálů použít, čímž se šetří přírodní zdroje a snižují se náklady na jejich výrobu, včetně omezování ekologické zátěže při získávání těchto materiálů.

Symbol přeškrtnuté popelnice Na každém elektrozařízení, na jeho obalu či v návodu na použití je uveden symbol přeškrtnuté popelnice. Takto označený výrobek nesmí být po ukončení jeho životnosti likvidován společně s běžným komunálním odpadem, ale musí být odevzdán na místa k tomu určená, tedy ke zpětnému odběru tak, aby byla zajištěná jejich ekologická likvidace. Za účelem správné likvidace odevzdejte takto označené výrobky na určených sběrných místech, kde budou přijaty zdarma.

Povinnosti výrobce elektrozařízení stanovené zákonem č. 542/2020 Sb. o výrobcích s ukončenou životností (dále jen VUŽ) plní naše společnost prostřednictvím kolektivního systému provozovaného společností ASEKOL a.s., se sídlem Praha 4, Československého exilu 2062/8, PSČ 14300, IČO: 27373231 (dále jen „ASEKOL“).

ASEKOL má v rámci České republiky vybudovanou mimořádně hustou síť sběrných míst a sběrných nádob, kde mohou spotřebitelé bezplatně odevzdat vyřazené elektrospotřebiče nebo baterie námi uváděné na trh. Pro drobná odpadní elektrozařízení jsou připraveny také speciální červené kontejnery v ulicích. Jejich seznam naleznete na www.cervenekontejnery.cz. Červený kontejner ASEKOL

Detailnější informace o sběrné síti kolektivního systému ASEKOL jsou blíže k dispozici na internetové adrese www.asekol.cz nebo ve veřejně přístupném registru míst zpětného odběru vedeným Ministerstvem životního prostředí na internetové adrese https://isoh.mzp.cz/registrmistelektro.

Aby elektrozařízení mohla být recyklována, musí se odevzdávat v nedemontovaném stavu. Proto výrobek nerozebírejte, ale odevzdejte jej kompletní. V případě nákupu nového výrobku podobného typu a použití můžete též vysloužilé odpadní elektrozařízení bezplatně předat poslednímu prodejci, ve stejném počtu kusů (tzv. režim „kus za kus“), tedy v našem sídle společnosti nebo dalšímu prodejci, který zajišťuje prodej.

Při nesprávné likvidaci elektrozařízení mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty!

Je-li Vaše společnost distributorem elektrozařízení, je Vaše společnost povinna poskytnout výrobci součinnost při plnění povinnosti podle § 13 odst. 1 zákona o VUŽ, aby byl konečný uživatel vhodným a účinným způsobem informován o zajištění zpětného odběru odpadních elektrozařízení.

Je-li Vaše společnost posledním prodejcem, který jakýmkoliv způsobem, včetně použití prostředků komunikace na dálku, prodává elektrozařízení, je podle § 18 odst. 3 zákona o VUŽ povinna písemně informovat konečného uživatele o způsobu zajištění zpětného odběru odpadních elektrozařízení.

Jak bylo uvedeno výše, naše společnost bude nadále své povinnosti výrobce elektrozařízení v plném rozsahu plnit, zejména pak povinnost hradit příslušný recyklační příspěvek, prostřednictvím kolektivního systému ASEKOL, za elektrozařízení uvedená na trh v České republice, tedy i za elektrozařízení, které od nás Vaše společnost odebírá jako distributor či poslední prodejce.

Náklady na recyklaci jsou určeny podle výše příspěvku hrazeného provozovateli kolektivního systému. Tyto recyklační příspěvky jsou zahrnuty v ceně zboží. Výše recyklačního poplatku je uveden u každého elektrozařízení na daňovém dokladu.

V našem sortimentu nabízíme velmi široký výběr produktů. Řada z nich však vstupuje jako materiál do výroby konečného elektrozařízení. Jedná se například o měřicí transformátory proudu, panelové měřicí přístroje, komponenty přípojnicových systémů a speciální elektrické komponenty. Tyto výrobky nejsou určeny pro prodej běžným spotřebitelům, ale jsou navrženy pro výrobu elektrických strojů do průmyslu, elektrických rozváděčů a elektrických zařízení pro průmysl a infrastrukturu. Výrobky plní svoji specifickou funkci pouze ve spojení s dalšími elektrickými komponentami, jejichž instalaci, montáž i demontáž smí zajišťovat jen odborní pracovníci. Tyto výrobky nejsou elektrozařízeními, proto není z těchto výrobků odváděn příspěvek na likvidaci a z tohoto důvodu není uváděn ani na daňových dokladech.

Výrobky zahrnuté do elektrozařízení, ze kterých je odváděn recyklační příspěvek do kolektivního systému ASEKOL, jsou rozděleny do 5 skupin:

 • Skupina 1. Zařízení pro tepelnou výměnu
  • Klimatizační zařízení a kapalinové chladničky
 • Skupina 2. Obrazovky, monitory a zařízení obsahující obrazovky o ploše větší než 100 cm2
  • Měřicí a testovací přístroje a zařízení pro měření elektrických veličin s displejem větším jak 100 cm2
 • Skupina 3. Světelné zdroje
  • Svítilny se zářivkami nebo LED zdrojem
  • LED zdroje s paticí
  • Přímo-žhavící žárovky
 • Skupina 4. Velká zařízení, jejichž kterýkoliv vnější rozměr přesahuje 50 cm
  • Měřicí a testovací přístroje a zařízení pro měření elektrických veličin
 • Skupina 5. Malá zařízení
  • Měřicí a testovací přístroje a zařízení pro měření elektrických veličin
  • Elektroměry
  • Termostaty, topná tělesa, topná tělesa s ventilátorem
  • Chladicí zařízení s Peltier články

Naše společnost je registrována jako povinná osoba pod číslem 05365/19-ECZ v seznamu výrobců elektrozařízení vedeného Ministerstvem životního prostředí.

Dne: 1. 5. 2021