Prohlášení k problematice elektroodpadu

1. Zpětný odběr a likvidace elektroodpadu ve smyslu EU 2002/96/ES

Nutnost ekologické likvidace vyřazených nebo nefunkčních elektrozařízení (dále jen EEZ) stejně jako způsob jejího zabezpečení řeší a definuje zákon č. 185/2001 Sb a zákon č. 7/2005 Sb a související prováděcí vyhlášky.

Z těchto právních norem vyplývá pro výrobce a dovozce elektrozařízení několik zásadních povinností:

 • registrovat se jako povinná osoba do seznamu MŽP ČR
 • zajistit buď přímo nebo nepřímo prostřednictvím "kolektivního systému" sběrná místa
 • pro odběr EEZ z domácností
 • spolupodílet se na financování ekologické likvidace EEZ

GHV Trading, spol. s r.o. se přihlásil jako dovozce měřicí a testovací techniky ke kolektivnímu systému RETELA dne 10.10.2005 a uzavřel s tímto právním subjektem smlouvu O zajištění kolektivního plnění č. 2005/10/10/387.

Na MŽP je firma GHV Trading registrována v seznamu povinných osob pod číslem: 02267/06 - ECZ

Sběrná místa EEZ jsou zajišťována v rámci kolektivního systému RETELA

Firma GHV Trading neúčtuje explicitně svým zákazníkům poplatek za EEZ. Tento poplatek je zahrnut v ceně výrobku. Poplatky za prodané výrobky i za historický odpad hradí firma GHV Trading kolektivnímu systému RETELA dle jím stanovených tarifů.

Z dodavatelského programu GHV Trading patří mezi EEZ ve smyslu výše uvedených právních norem výrobky produktové skupiny MĚŘICÍ A TESTOVACÍ PŘÍSTROJE:

 • přenosné multimetry (Chauvin ARNOUX, FLUKE, METERMAN, BEHA)
 • přenosné zkoušečky (Chauvin ARNOUX, FLUKE, BEHA)
 • přenosné přístroje pro revizní techniky (Chauvin ARNOUX, FLUKE, BEHA,Bentron)
 • přenosné analyzátory elektrických sítí (Chauvin ARNOUX, FLUKE )
 • přenosné měřice neelektrických veličin (Chauvin ARNOUX, FLUKE, METERMAN, BEHA)
 • bateriové přenosné osciloskopy (Fluke)
 • hledače kabelů (Fluke, Chauvin Arnoux)
 • kalibrátory (Fluke, Chauvin Arnoux)
 • ostatní přenosné měřicí a testovací přístroje, výše neuvedené

Odpovědný pracovník: Jana Křížová, tel.: 541235533, fax: 541235387, email: jana.krizova@ghvtrading.cz

2. Obsah nebezpečných látek ve výrobcích ve smyslu EU 2002/95/ES

Tato evropská směrnice definuje nebezpečné látky, které nesmějí obsahovat elektrotechnická zařízení (olovo, rtuť,kadmium, šestimocný chróm, polychlorované bifenyly (PBB) a polychromovaný difenylether ( PBDE). Směrnice rovněž definuje, od kdy nesmí jednotlivé výrobkové skupiny (viz příloha zákona 185/2001 v plném znění) tyto prvky obsahovat.

GHV Trading, spol. s r.o. dodává na trh v převážné míře výrobky skupiny 9 - Přístroje pro monitorování a kontrolu, pro které směrnice dosud nedefinuje termín, od kterého nesmí zařízení uváděná na trh a patřící do této skupiny obsahovat výše uvedené nebezpečné látky.

Přes tuto skutečnost řada námi dodávaných výrobku již nebezpečné látky neobsahuje.

Dotazy na konkrétní výrobky vám zodpoví odpovědný pracovník: Jana Křížová, tel.: 541235533, fax: 541235387, email: jana.krizova@ghvtrading.cz

Výjimku z dodavatelského programu tvoří osvětlovací tělesa pro rozváděče od firmy STEGO: Serie DL 026, serie SL 025 a KL 025, která jsou zařazena do skupiny 5 - Osvětlovací zařízení.

Tyto výrobky splňují požadavky EU 2002/95/95 a neobsahují nebezpečné látky definované touto směrnicí.

Kompletní legislativu k problematice elektroodpadu včetně citovaných směrnic EU v českém jazyce najdete na www.retela.cz nebo na webových stránkách ministerstva životního prostředí.

3. Informace o bateriích a akumulátorech dle § 31d zákona o odpadech

Proč baterie do koše nepatří?

Použité baterie a akumulátory, nesprávně vyhazované s běžným odpadem, mohou vážně narušit životní prostředí. Po čase se z nich uvolňují škodlivé látky, zejména tzv. těžké kovy, které mohou znečistit půdu nebo spodní a povrchové vody a mají prokazatelně škodlivý vliv na lidské zdraví. Recyklací kovových látek obsažených v bateriích lze dosáhnout významných energetických a materiálových úspor primárních surovin.

Kam s použitými bateriemi?

Použité baterie nebo akumulátory můžete bezplatně odevzdávat na mnoha místech, která jsou označena jako „místa zpětného odběru“ společností RETELA a ECOBAT. Jsou to zejména prodejny elektrospotřebičů, supermarkety a hypermarkety, obchodní hobby centra, sběrné dvory nebo mobilní sběrny nebezpečných odpadů v městech a obcích. Seznam veřejně přístupných míst zpětného odběru najdete na www.retela.czwww.ecobat.cz.

Všechny odevzdané baterie jsou tříděny podle elektrochemických typů a předávány do recyklačních zařízení, kde jsou z nich ověřenými technologickými postupy získávány zejména kovy, jako např. olovo, nikl, zinek, mangan, kadmium, kobalt a další.

Co znamená symbol přeškrtnuté popelnice?

Tento symbol můžete najít přímo na bateriích, jejich obalech nebo na elektrozařízeních, která baterie nebo akumulátory obsahují. Tento symbol vyjadřuje, že baterie nepatří do odpadkového koše, popelnice ani kontejneru s komunálním odpadem. Vyhazování baterií do sběrných nádob určených pro komunální odpad nebo do volné přírody je přísně zakázáno.

4. Plnění povinností dle zákona o obalech č. 477/2001 a navazujících předpisů

Naše firma je zaregistrovaná u firmy EKO KOM a.s. a plní tři základní povinnosti plynoucí z tohoto zákona:

 • Vede evidenci obalů uvedených na trh nebo do oběhu.
 • Provádí čtvrtletní platbu "Odměny za zajištění zpětného odběru a využití odpadu z obalů".
 • Hradí roční poplatek za zaevidování do systému sdruženého plnění.

Za GHV Trading, spol. s r.o.

Ing. Zdeněk Hašek
jednatel
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace