Etický kodex společnosti GHV Trading

I. Základní hodnoty společnosti a cíle kodexu

Mezi základní hodnoty společnosti GHV Trading patří vzájemná úcta, důvěra, respekt, slušnost, vytváření pozitivních mezilidských vztahů a dodržování vysokých zásad profesionality, a to ve vztahu k zaměstnancům, kolegům, zákazníkům, obchodním partnerům, dodavatelům, majitelům, úřadům a veřejnosti.

Vedení společnosti si plně uvědomuje svojí společenskou odpovědnost a prohlašuje, že se bude těmito hodnotami a morálními standardy řídit při vedení a rozhodování. Podobně zavazuje i své podřízené zaměstnance k dodržování těchto principů při každodenní činnosti.

Společnost striktně odsuzuje a odmítá jakoukoliv trestnou činnost či jiné jednání porušující zákon.

Cílem tohoto etického kodexu je zajistit:

 • pozitivní pracovní prostředí pro své zaměstnance, s přátelskou atmosférou a s nulovou tolerancí jakékoliv formy diskriminace s ohledem na podporu osobního i profesního rozvoje;

 • dlouhodobé partnerské vztahy se zákazníky a obchodními partnery založenými na vzájemné důvěře, respektu a profesionalitě;

 • udržení a posilování dobrého jména a pověsti spolehlivé, společensky odpovědné firmy směřující k udržitelnému rozvoji.

II. Principy společnosti ve vztahu k zaměstnancům

Společnost GHV Trading prohlašuje, že ve vztahu k zaměstnancům uplatňuje tyto principy:

 • ke všem zaměstnancům přistupuje stejně bez ohledu na jejich rasu, etnický původ, pohlaví, státní příslušnost, náboženství nebo ideologii, zdravotní postižení, věk nebo sexuální identitu;

 • netoleruje jakoukoliv formu obtěžování, ponižování, sexuálního nátlaku či zastrašování;

 • ctí právo zaměstnanců na lidskou důstojnost, soukromí a ochranu osobnosti;

 • vytváří přívětivé a důstojné pracovní prostředí založeného na pozitivních mezilidských vztazích, přátelské atmosféře a vzájemné důvěře;

 • podporuje další profesní i osobní rozvoj zaměstnanců.

III. Principy chování zaměstnanců

Společnost GHV Trading vyžaduje od svých zaměstnanců dodržování následujících principů chování.

 • Dbát obecných zásad slušnosti, dobrých mravů a čestného jednání.

 • Respektovat svobodu slova, dodržovat zásady kolegiality a spolupráce při práci.

 • Udržovat vzájemný respekt a zachovávat úctu ke svým spolupracovníkům.

 • Případné kritické podněty vůči spolupracovníkům podávat věcně, korektně a na základě objektivních podkladů.

 • Ke všem osobám, se kterými je v rámci plnění pracovních povinností jednáno, zachovávat za všech okolností úctu, respekt a rovný přístup bez ohledu na jejich rasu, etnický původ, pohlaví, státní příslušnost, náboženství nebo ideologii, zdravotní postižení, věk nebo sexuální identitu.

 • Dodržovat lidská práva a základní svobody, především právo na život a zdraví, nedotknutelnost osoby a jejího soukromí, právo na zachování lidské důstojnosti, osobní cti a dobré pověsti, svobodu myšlení, náboženského vyznání a projevu.

 • Jakákoliv forma obtěžování, ponižování, sexuálního nátlaku, zastrašování, ať už fyzického či verbálního charakteru, je absolutně nepřípustná.

 • Ve všech oblastech pracovní činnosti je nutné dodržovat závazné právní předpisy (zákony, vyhlášky, nařízení atd.), a také všechny interní předpisy a nařízení společnosti.

 • Není tolerováno páchání jakékoli trestné činnosti, jak jménem či ve prospěch společnosti, tak i vůči třetím subjektům.

 • Při plnění každodenních pracovních povinností je vyžadováno dbát na ochranu oprávněných zájmů společnosti.

 • Chránit dobré jméno a pověst společnosti a zachovávat loajalitu.

 • Každý zaměstnanec je povinen chránit veškerý hmotný i nehmotný majetek společnosti před znehodnocením, zejména před poškozením, odcizením, plýtváním či zneužitím.

 • Dbát na ochranu osobních údajů, nepředávat informace poskytnutými třetími stranami, které nemohou být dále šířeny, bez jejich souhlasu a zachovávat duševní vlastnictví.

 • Nevyjadřovat se při komunikaci na sociálních sítích ze soukromého profilu jménem společnosti a nesdílet interní informace společnosti nebo jejích obchodních partnerů.

 • Nešířit nepravdivé informace, nepomlouvat konkurenci.

 • Dodržovat veškeré předpisy bezpečnosti práce a ochrany zdraví. Dbát nejen na svoji bezpečnost a ochranu svého zdraví, ale i bezpečnost a zdraví ostatních.

 • Jednat v souladu s udržitelnými zásadami a dbát na ochranu životního prostředí.

 • Podporovat férovou hospodářskou soutěž a při rozhodování zaujímat nestrannou pozici. Zabránit zneužití postavení a z toho pramenícího í neoprávněného prospěchu.

 • Snažit se vyvarovat situacím, které by mohly vzbuzovat dojem existence střetu zájmů.

 • Přijímat a poskytovat dary a drobné pozornosti s opatrností pouze pokud jsou v daném případě posouzeny jako vhodné a nenaruší možné rozhodování. V případě pochybností je potřeba obrátit se na příslušného nadřízeného, který posoudí vhodnost.

 • Bezodkladně informovat zaměstnavatele o všech mimopracovních aktivitách a vztazích, které by se mohly stát střetem zájmu (další výdělečná činnost, soukromé aktivity včetně politických funkcí apod.).

 • Vedoucí pracovníci svým etickým a morálním chováním jdou příkladem ostatním a odpovídají za dodržování Etického kodexu u svých podřízených zaměstnanců.

IV. Závěrečná ustanovení

Tento Etický kodex je závazný pro všechny zaměstnance společnosti GHV Trading. Jednání, které bude porušovat principy tohoto Etického kodexu, může být posuzováno jako závažné porušení pracovních povinností, ze kterého budou vyvozeny pracovněprávní důsledky.

Vydáno dne 23. 2. 2024
S-3/2024

 

Ke stažení