Prohlášení k používání konfliktních minerálů

Společnost GHV Trading, spol. s r.o., jako významný distributor elektrotechnických komponent a elektrických zařízení, v souladu se svojí Politikou jakosti, podporuje záměr oddílu 1502 Dodd-Frankova zákona o reformě finančního trhu a ochraně spotřebitele.

Smyslem tohoto oddílu zákona je zveřejňovat a hlásit využívání minerálů, které pochází z Demokratické republiky Kongo a přilehlých oblastí. S cílem omezit příjmy z prodeje těchto minerálů, které jsou často využívány k přímému nebo nepřímému financování ozbrojených konfliktů a porušování lidských práv.

Jedná se o tzv. konfliktní minerály:

  • kolumbit-tantalit nebo coltan a jeho deriváty,
  • kasiterit (surovina pro získání cínu),
  • zlato,
  • wolframit (surovina pro získání wolframu) a jeho deriváty.

Společnost GHV Trading, spol. s r.o. se tímto zavazuje:

  1. Získat od svých dodavatelů zboží prohlášení, ve kterém bude uvedeno, zdali dodávané výrobky obsahují konfliktní minerály: cín, tantal, wolfram nebo zlato.
  2. Požadovat od svých dodavatelů, aby se vyhnuli používání konfliktních minerálů pro výrobu svých výrobků. V případně nezbytnosti použití těchto minerálů, požadovat po dodavateli přezkoumání dodavatelského řetězce, s cílem identifikovat původ konfliktních minerálů.
  3. Pravidelně přezkoumávat své schválené dodavatele zboží s cílem aktualizovat používání konfliktních minerálů a jejich původ.
  4. Pokud bude zjištěno, že výrobky obsahují konfliktní materiály pocházející z problémových oblastí, bude společnost požadovat od dodavatele zboží nápravu. V případě, že nebude sjednána náprava, pak společnost bude usilovat o použití jiných výrobků nebo bude odhodlána ke změně dodavatele.
  5. Zpřístupnit toto prohlášení na webových stránkách společnosti s cílem transparentnosti.
  6. Respektovat požadavky na předávání informací ohledně používání konfliktních minerálů.

V Brně dne 29. 5. 2023
Ing. Gross Martin
jednatel společnosti

Další informace

Prohlášení k používání konfliktních minerálů

Declaration of the use of Conflict Minerals